۶/۱۰/۱۳۸۶

بهترین پست این وبلاگ

یک بازی راه انداخته‌اند که هر کسی بهترین پست وبلاگ‌اش را انتخاب کند. البته کسی ما را دعوت نکرده ولی خوب گفتیم همه دروبلاگ بهترین پست بهترین پست‌شان را زده‌اند. من هم پریدم وسط. سلام علیکما
این هم بهترین پست من درباره متلک